سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

مهدی امیرخانی

درجه علمیکارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاورژانس و مراقبت های ویژه - آموزش پزشکی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com

مهران صیادی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیرگروه بهداشت و ایمنی موادغذایی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت موادغذایی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه تغذیه
پست الکترونیکm.sayadi@fums.ac.ir-mehransayadi62@gmail.com

محسن گوهری نیا

درجه علمیدکترای تخصصی (PhD)
سمتمدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفارماکولوژی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیکgoharinia@gmail.com

پوپک محقق

درجه علمیدکتری
سمتمدیر اموزش دستیاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمتخصص داخلی .فوق تخصص روماتولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه داخلی
پست الکترونیکmohaghp@yahoo.com

آمنه نعمت الهی

درجه علمیدکتری تخصصی
تخصصعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکamene.nematollahi@gmail.com

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

طاهره غلامی

درجه علمیکارشناس ارشد
سمتمربی گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیمربی
تخصصارگونومی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکgholamitahereh2015@gmail.com

اسماعیل عبداله زاده

درجه علمیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکesmail.abdollahzadeh@yahoo.com

سمیه معتضدیان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصروانپزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکso.motazedian@fums.ac.ir

زهرا مرادی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر گروه اتاق عمل - مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصمامایی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmoradizahra427@yahoo.com