سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Hiva Alipanah

اطلاعات پایه

نامهیوا علی پناه
درجه علمیدکترای تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصفیزیولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فیزیولوژی
پست الکترونیکalipanah.hiwa@yahoo.com

تحصیلات

 

زیست شناسی جانوری :  دانشگاه تبریز  85  -  89

 

زیست شناسی جانوری :  دانشگاه شهید بهشتی تهران  89  -  91

 

فیزیولوژی :  دانشگاه شهید بهشتی تهران  91  -  94