سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Miss Parisa Sabet sarvestani

اطلاعات پایه

نامپریسا ثابت سروستانی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیئت علمی، مسئول مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی جراحی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکparisasabet244@yahoo.com

تحصیلات

 

پرستاری :  دانشگاه شاهد تهران  1392  -  1396

پرستاری داخلی جراحی :  دانشگاه علوم پزشکی فسا  1396  -  1398

تالیفات

Screenshot 2