سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Navid  Alinejad

اطلاعات پایه

نامنوید علی نژاد
درجه علمیphd
سمتسرپرست دانشکده بهداشت
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت محیط
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکazimalinejad@gmail.com

تحصیلات

 

بهداشت محیط :  دانشگاه شهید بهشتی  1391  -  1396

عضویت

انجمن علمی بهداشت محیط

تدریس

بهداشت محیط آب

کلیات بهداشت محیط

بهداشت محیط(2) فاضلاب و زباله

بهداشت محیط3 (مواد غذایی- مسکن-هوا-پرتوها)

آب و فاضلاب

آلودگی محیطی مواد غذایی عملی

بهداشت عمومی

بهداشت در اتاق عمل

اصول برنامه ریزی بهداشتی

اکولوژی

مدیریت مواد زائد و جامد

 

 

مقالات علمی

Water-soluble and organic extracts of ambient PM2.5 in Tehran air: assessment of genotoxic effects on human lung epithelial cells (A549) by the Comet assay
A. Mohseni Bandpi,A. Eslami,A. Shahsavani,F. Khodagholi,A. Aliaghaei &A. AlinejadDepartment of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Correspondence abdolazimalinejad@gmail.com
Physicochemical characterization of ambient PM2.5 in Tehran air and its potential cytotoxicity in human lung epithelial cells (A549)
Anoushiravan MohseniBandpi , Akbar Eslami , Abbas Shahsavani , Fariba Khodagholi , Abdolazim Alinejad