سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

shirin mahmoodi

اطلاعات پایه

نامشیرین محمودی
درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی و فناوری های نوین
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبیوتکنولوژی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوتکنولوژی پزشکی
پست الکترونیکsh.mahmoodi@fums.ac.ir