سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

login

آرش بردبار

سمتمدیر آمار و فناوری اطلاعات
مرتبه علمیکارشناس ارشد
تخصصانفورماتیک پزشکی
دانشکدهکارشناسان
گروه آموزشیکارشناسان
پست الکترونیکbordbar@fums.ac.ir