سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

login

جستجو رزومه

احسان بهرامعلی

درجه علمیمتخصص
سمتمعاونت تحقیقات و فناوری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقلب و عروق
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکebahramali@gmail.com

فرهود نیکویی

درجه علمیدکترای تخصصی
سمتمدیر گروه پزشکی اجتماعی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپزشکی اجتماعی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکfarhoodnikouee@yahoo.com

سمیه معتضدیان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصروانپزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکso.motazedian@fums.ac.ir

اسماعیل عبداله زاده

درجه علمیدکتری تخصصی
مرتبه علمیاستادیار
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بالینی
پست الکترونیکesmail.abdollahzadeh@yahoo.com