سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

login

طاهره غلامی

درجه علمیکارشناس ارشد
سمتمربی گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیمربی
تخصصارگونومی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکgholamitahereh2015@gmail.com

امین کیانی

درجه علمیكارشناسي ارشد
سمتعضو هيئت علمي
مرتبه علمیمربي
تخصصبهداشت و ايمني مواد غذايي
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکamin.k2010@yahoo.com

علی خانی جیحونی

درجه علمیدكتري تخصصي
سمتمدير گروه بهداشت عمومي
مرتبه علمیاستاديار
تخصصآموزش بهداشت و ارتقا سلامت
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکkhani_1512@yahoo.com

افسانه قاسمی

درجه علمیدکتری
سمتمدیر گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصارتقا سلامت
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکnaz7899@yahoo.com

نوید علی نژاد

درجه علمیphd
سمتسرپرست دانشکده بهداشت
مرتبه علمیاستادیار
تخصصبهداشت محیط
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکazimalinejad@gmail.com

آمنه نعمت الهی

درجه علمیدکتری تخصصی
تخصصعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکamene.nematollahi@gmail.com

رامین حیاتی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی - مسئول المپیاد در حیطه مدیریت در نظام سلامت -مسئول تدوین فرایندهای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
مرتبه علمیاستادیار
تخصصمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکRamin.hayati202@gmail.com