سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

login

جستجو رزومه

رضا همایونفر

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتقائم مقام معاون تحقیقات
مرتبه علمیاستادیار
تخصصتغذیه
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه علوم پایه
پست الکترونیکr_homayounfar@yahoo.com