سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

login

شهناز کریمی

درجه علمیفوق لیسانس
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصآموزش در پرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsh.karimi@fums.ac.ir

محمود حاتمی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر امور دانشجویی- عضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmahmodhot@yahoo.com

ژیلا فریدونی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پرستاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپرستناری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکFereidounizhila@gmail.com

مجید نجفی کلیانی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع / رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmajidnajafi5@yahoo.com

حسن جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصهوشبری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکhasanjamshidi45@yahoo.com

سعیده جعفرزاده

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاطفال
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsaeedeh.jafarzadeh@yahoo.com

مهدی امیرخانی

درجه علمیدانشجوی دکتری تخصصی مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاورژانس و مراقبت های ویژه - آموزش پزشکی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکm.amir2006@yahoo.com

محدثه معتمد جهرمی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری- داخلی جراحی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmohadesehmotamed@yahoo.com

فوزیه آبادی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتطرح هیئت علمی بالینی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی - جراحی بالینی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکfozie.abadi@yahoo.com

زهرا مرادی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصمامایی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmoradizahra427@yahoo.com

مصطفی بیژنی

درجه علمیدکترای تخصصی آموزش پرستاری داخلی جراجی
سمتمدیرگروه تکنولوژی کارشناسی اتاق عمل. معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکbijani.m@fums.ac.ir

لیلا نیک روز

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمعاونت آموزشی دانشکده پرستاری ،مدیر گروه پرستاری ،مدیریت تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکznikrooz@gmail.com

طیبه بهمنی تزنگی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتدبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه-دبیر کارگروه بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
مرتبه علمیمربی
تخصصتکنولوژی اتاق عمل
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکbahmani.t.st@gmail.com

پریسا ثابت سروستانی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتهیئت علمی، مسئول مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی جراحی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکparisasabet244@yahoo.com