سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Reza Homayounfar
رضا همایونفر
(Reza Homayounfar)
دکتری تخصصی
دانشکده پزشکی, گروه تغذیه
r_homayounfar@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Said Taghizade, Amin Almasi, Amin Koohpayeh, Reza Homayounfar, Abbas Abdollahi, Date:2013/9/29
AuthorsSaid Taghizade, Amin Almasi, Amin Koohpayeh, Reza Homayounfar, Abbas Abdollahi
Date2013/9/29
Linkhttp://scholar.google.com/scholar?cluster=3491685916965222886&hl=en&oi=scholarr
Volume1
ISSUE1