سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

T Gholami
طاهره غلامی
(T Gholami)
کارشناس ارشد
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
gholamitahereh2015@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Motamedzadeh M Heidari Pahlavian A, Gholami T, Heidari Moghaddam R, Akbarzadeh M, Date:2015/4/19
AuthorsMotamedzadeh M Heidari Pahlavian A, Gholami T, Heidari Moghaddam R, Akbarzadeh M
Date2015/4/19
Volume5
ISSUE1
Page(s)23-35
PublisherJFUMS