سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

T Gholami
طاهره غلامی
(T Gholami)
کارشناس ارشد
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
gholamitahereh2015@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Tahereh Gholami, Ahmad Heidari pahlavian, Mahdi Akbarzadeh, Majid Motamedzade, Date:2016/1/16
AuthorsTahereh Gholami, Ahmad Heidari pahlavian, Mahdi Akbarzadeh, Majid Motamedzade
Date2016/1/16