سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

M H Afsarian
سید محمد حسین افسریان
(M H Afsarian)
دکتری تخصصی
دانشکده پزشکی, گروه میکروب شناسی
afsariyan@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

MH Afsarian, Date:2006
AuthorsMH Afsarian
Date2006