سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Mojtaba Farjam
مجتبی فرجام
(Mojtaba Farjam)
دكتري تخصصي PhD
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
farjam@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Askari Alireza, Mojtaba Farjam, Zohalinezhad Mohammad E, Date:2015/5
AuthorsAskari Alireza, Mojtaba Farjam, Zohalinezhad Mohammad E
Date2015/5
Volume13
ISSUE3
Page(s)140-1