سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Mojtaba Farjam
مجتبی فرجام
(Mojtaba Farjam)
دكتري تخصصي PhD
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
farjam@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Shahabfard Z Askari A, Gholami T, NaghiZadeh MM, Farjam M, Kouhpayeh SA, Date:2016/4
AuthorsShahabfard Z Askari A, Gholami T, NaghiZadeh MM, Farjam M, Kouhpayeh SA
Date2016/4
Volume12
ISSUE5
PublisherSpringer