سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

mohsen goharinia
محسن گوهری نیا
(mohsen goharinia)
دکترای تخصصی (PhD)
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
goharinia@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

-Goharinia M, Zareei A, Rahimi M, Mirkhani H., Date:2017-10-10
Authors-Goharinia M, Zareei A, Rahimi M, Mirkhani H.
Date2017-10-10
Volume12
ISSUE5
Page(s)401-408