سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

mohsen goharinia
محسن گوهری نیا
(mohsen goharinia)
دکترای تخصصی (PhD)
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
goharinia@gmail.com

جستجو رزومه

مقاله ها

-Talebianpoor MS, Owji SM, Goharinia M, Mirkhani H. , Date:2017-10-10
Authors-Talebianpoor MS, Owji SM, Goharinia M, Mirkhani H.
Date2017-10-10
Volume21
ISSUE3
Page(s)241-250