سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

A Ghasemi, NK Abbass Rahimi Foroshani, M Latifi, N Khanjani, ME Afkari, ... Iranian Red Crescent Medical Journal 16 (3), Date:
AuthorsA Ghasemi, NK Abbass Rahimi Foroshani, M Latifi, N Khanjani, ME Afkari, ... Iranian Red Crescent Medical Journal 16 (3)
Link 10.5812/ircmj.13375