سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

M Bijani, A Haghshenas, A Ghasemi - International Journal of Pharmaceutical Research, 2019, Date:
AuthorsM Bijani, A Haghshenas, A Ghasemi - International Journal of Pharmaceutical Research, 2019
LinkInternational Journal of Pharmaceutical Research | Jan-Mar 2019| Vol 11 | Issue 1732