سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Ali Khani Jeihooni1, Alireza Hidarnia1, Seyyd Mansour Kashfi2, Afsaneh Ghasemi3, Alireza Askari 4Ghasemi3, Alireza Askari 4, Date:
AuthorsAli Khani Jeihooni1, Alireza Hidarnia1, Seyyd Mansour Kashfi2, Afsaneh Ghasemi3, Alireza Askari 4Ghasemi3, Alireza Askari 4
LinkURL: http://ijmpp.modares.ac.ir/article-32-1464-en.html