سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

M Bijani, K Rostami, A Ghasemi, M Emami, Z Fereidouni Revista Latinoamericana de Hipertensión 14 (4), 290-294, Date:
AuthorsM Bijani, K Rostami, A Ghasemi, M Emami, Z Fereidouni Revista Latinoamericana de Hipertensión 14 (4), 290-294
Link293Revista 293Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 14 - Nº 4, 2019www.revhipertension.com de Hipertensión. Vol. 14 - Nº 4, 2019www.revhipertension.com