سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

N Bijani, M.a, Ghasemi, A.b, Karimi, S.c, Freidooni, Z.c, Beygi Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 16 (7), 2954-2958, Date:
AuthorsN Bijani, M.a, Ghasemi, A.b, Karimi, S.c, Freidooni, Z.c, Beygi Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 16 (7), 2954-2958
LinkDOI: https://doi.org/10.1166/jctn.2019.8201