سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Ladan Araghi Ahvazi1 Hamidreza Aghababaeian1,2 ID , Maryam Dastoorpoor3,4* ID , Afsaneh Ghasemi5, Maryam Kiarsi1, Narges Khanjani6, Date:
AuthorsLadan Araghi Ahvazi1 Hamidreza Aghababaeian1,2 ID , Maryam Dastoorpoor3,4* ID , Afsaneh Ghasemi5, Maryam Kiarsi1, Narges Khanjani6
Link. doi: 10.15171/jcvtr.2019.44