سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi
افسانه قاسمی
(DR Ghasemi)
دکتری
دانشکده بهداشت, گروه بهداشت عمومی
naz7899@yahoo.com

جستجو رزومه

مقاله ها

Zahra Khiyali, Razieh Asadi, Afsaneh Ghasemi, Ali Khani Jeihooni, Date:
AuthorsZahra Khiyali, Razieh Asadi, Afsaneh Ghasemi, Ali Khani Jeihooni
LinkURL: http://journal.ihepsa.ir/article-1-621-en.html