سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Javad Jamshidi
جواد جمشیدی
(Javad Jamshidi)
کارشناسی ارشد
دانشکده پزشکی, گروه بیوشیمی و ژنتیک
j.jamshidi@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Sadeq Vallian Mohammad Hossein Mehraban, Javad Jamshidi, Date:2014/9/13
AuthorsSadeq Vallian Mohammad Hossein Mehraban, Javad Jamshidi
Date2014/9/13
Volume4
ISSUE2
Page(s)143-153