سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

MOSLEMIN MOHAMMAD HOSSIN,FAYAZIPOOR RASOOL*,ZARENEZHAD ELHAM*, Date:
Authors MOSLEMIN MOHAMMAD HOSSIN,FAYAZIPOOR RASOOL*,ZARENEZHAD ELHAM*
Linkhttps://www.sid.ir/en/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=36217