سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Mohammad Hossein Mosslemin, Elham Zarenezhad, Nasim Shams, Mohammad Navid Soltani Rad, Hossein Anaraki-Ardakani, Rassol Fayazipoor, Date:
AuthorsMohammad Hossein Mosslemin, Elham Zarenezhad, Nasim Shams, Mohammad Navid Soltani Rad, Hossein Anaraki-Ardakani, Rassol Fayazipoor
Linkhttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3184/174751914X13917105358323