سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Mohammad Navid Soltani Rad, Somayeh Behrouz, Elham Zarenezhad, Mohammad Hossein Moslemin, Ali Zarenezhad, Mehdi Mardkhoshnood, Marzieh Behrouz, Saeid Rostami, Date:
AuthorsMohammad Navid Soltani Rad, Somayeh Behrouz, Elham Zarenezhad, Mohammad Hossein Moslemin, Ali Zarenezhad, Mehdi Mardkhoshnood, Marzieh Behrouz, Saeid Rostami
Linkhttps://link.springer.com/article/10.1007/s00044-014-0967-3