سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Elham Zarenezhad, Mohammad Navid Soltani Rad, Mohammad Hossein Mosslemin, Masoumeh Tabatabaee, Somayeh Behrouz, Date:
AuthorsElham Zarenezhad, Mohammad Navid Soltani Rad, Mohammad Hossein Mosslemin, Masoumeh Tabatabaee, Somayeh Behrouz
Linkhttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3184/174751914X14115772243815