سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Mohammad Navid Soltani Rad, Somayeh Behrouz, Marzieh Behrouz, Akram Sami, Mehdi Mardkhoshnood, Ali Zarenezhad, Elham Zarenezhad, Date:
AuthorsMohammad Navid Soltani Rad, Somayeh Behrouz, Marzieh Behrouz, Akram Sami, Mehdi Mardkhoshnood, Ali Zarenezhad, Elham Zarenezhad
Linkhttps://link.springer.com/article/10.1007/s11030-016-9678-7