سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Abbas Abdollahi, Elham Zarenezhad, Mahmoud Osanloo, Ghazal Ghaznavi, Marzieh Khalili Pour, Date:
AuthorsAbbas Abdollahi, Elham Zarenezhad, Mahmoud Osanloo, Ghazal Ghaznavi, Marzieh Khalili Pour
Linkhttp://www.nanomedicine-rj.com/article_40570.html