سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Elham Zarenezhad, Abbas Abdollahi, Fariba Esmaeili, Saha Satvati, Mahmoud Osanloo, Date:
AuthorsElham Zarenezhad, Abbas Abdollahi, Fariba Esmaeili, Saha Satvati, Mahmoud Osanloo
Linkhttps://link.springer.com/article/10.1007/s12668-020-00790-6