سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Elham Zarenezhad, Mojtaba Farjam, Aida Iraji, Date:
AuthorsElham Zarenezhad, Mojtaba Farjam, Aida Iraji
Linkhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022286020321463