سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

amene nematollahi

اطلاعات پایه

نامآمنه نعمت الهی
درجه علمیدکتری تخصصی
تخصصعلوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکamene.nematollahi@gmail.com