سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

علي مروج

درجه علمیدکتری تخصصی (PhD)
سمتمدیر گروه علوم آزمایشگاهی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصایمونولوژی
دانشکدهدانشکده پیراپزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکa.moravej@fums.ac.ir

محمد حسن مشکی باف

درجه علمیPh.D
سمتمدیر گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصبیوشیمی بالینی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکmeshkibaf2000@gmail.com

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی- مدیر پژوهشی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

ابوالقاسم آوند

درجه علمیکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
سمتمدیر گروه زبان انگلیسی
مرتبه علمیمربی
تخصصزبان انگلیسی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه زبان انگلیسی
پست الکترونیکavand46@yahoo.com

محمدرضا عطاءالهی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی و مدیر گروه ایمنی شناسی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصایمنی شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکataollahimr@gmail.com

مجید نجفی کلیانی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع / رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmajidnajafi5@yahoo.com

محمود حاتمی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر امور دانشجویی- عضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmahmodhot@yahoo.com

فوزیه آبادی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتطرح هیئت علمی بالینی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی - جراحی بالینی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکfozie.abadi@yahoo.com

شهناز کریمی

درجه علمیفوق لیسانس
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصآموزش در پرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsh.karimi@fums.ac.ir