سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

سید محمد حسین افسریان

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتعضو هیئت علمی، مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصقارچ شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکafsariyan@gmail.com

جواد جمشیدی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی- مدیر پژوهشی
مرتبه علمیمربی
تخصصژنتیک انسانی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکj.jamshidi@fums.ac.ir

مجید نجفی کلیانی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمعاون توسعه مدیریت و منابع / رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش پرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmajidnajafi5@yahoo.com

محمود حاتمی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر امور دانشجویی- عضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmahmodhot@yahoo.com

فوزیه آبادی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتطرح هیئت علمی بالینی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری داخلی - جراحی بالینی
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکfozie.abadi@yahoo.com

شهناز کریمی

درجه علمیفوق لیسانس
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصآموزش در پرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsh.karimi@fums.ac.ir

ژیلا فریدونی

درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پرستاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپرستناری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکFereidounizhila@gmail.com

سعیده جعفرزاده

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصاطفال
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsaeedeh.jafarzadeh@yahoo.com

مجتبی فرجام

درجه علمیدكتري تخصصي PhD
سمتعضو هيئت علمي، معاون تحقيقات و فناوري
مرتبه علمیاستاديار
تخصصفارماكولو‍ِ‍‍ژي
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه فارماکولوژی
پست الکترونیکfarjam@fums.ac.ir

فاطمه نوروزی

درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصباکتری شناسی پزشکی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه میکروب شناسی
پست الکترونیکfn.microbiology@yahoo.com