سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Elham  Zarenezhad
الهام زارع نژاد
(Elham Zarenezhad)
دکترای تخصصی - پسا دکترا
دانشکده پزشکی, گروه فارماکولوژی
,E l.zarenezhad@gmail.com, El.zarenezhad@fums.ac.ir

جستجو رزومه

مقاله ها

Alireza Valizadeh, Ali Asghar Khaleghi, Hiva Alipanah, Elham Zarenezhad & Mahmoud Osanloo , Date:
Authors Alireza Valizadeh, Ali Asghar Khaleghi, Hiva Alipanah, Elham Zarenezhad & Mahmoud Osanloo
Linkhttps://link.springer.com/article/10.1134/S1068162021030183