سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

T Gholami

اطلاعات پایه

نامطاهره غلامی
درجه علمیکارشناس ارشد
سمتعضو هیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصارگونومی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکgholamitahereh2015@gmail.com

تحصیلات

 

ارگونومی :  دانشگاه علوم پزشکی همدان  1389  -  1392

بهداشت حرفه ای :  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شبراز  1385  -  1387

 

تالیفات

1- ترجمه کتاب نكات بازبینی ارگونومی (راه حل های كاربردی و اجرایی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و شرایط محیط كار)- مترجمین به ترتیب الفبا: مهندس انسیه داوری، مهندس مسعود شفیعی مطلق، مهندس قاسم طوری، مهندس طاهره غلامی، مهندس ندا مهدوی، مهندس امین میرزاخانی - زیر نظر دکتر مجید معتمدزاده- ناشر: توسط انتشارات فن آوران

2- کتاب آموزش اثر بخش در HSE تكنیك ها، بازی ها و تمرین ها- نویسندگان: دکتر ایرج محمدفام، طاهره غلامی، ندا مهدوی و سارا کریمی- ناشر: توسط انتشارات فن آوران

مقالات علمی

the role of burnout syndrome as a mediator for the effect of psychosocial risk factors on the intensity of muscoloskeletal disorders : a structural equation modeling approach
Tahereh Gholami, Ahmad Heidari pahlavian, Mahdi Akbarzadeh, Majid Motamedzade
Survey of osteoporosis preventive behaviors among women in Fasa: The Application of the Health Belief Model and Social Cognitive Theory
Ali Khani Jeihooni, Alireza Hidarnia, Mohamad Hosean Kaveh, Ebrahim Hajizadeh, Tahere Gholami
Effects of Nursing Burnout Syndrome on Musculoskeletal Disorders
Tahereh Gholami, Ahmad HeidariPahlavian, Mahdi Akbarzadeh, Majid Motamedzade, Rashid Heidarimoghadam
A structural equation modeling study of job stress and musculoskeletal disorder
Tahereh Gholami , Ahmad Heidari Pahlavian , Mehdi Akbarzadeh , Majid Mo tamedzade, Rashid Heidari Moghadam,
Evaluation of noise pollution and its effects on subjective fatigue of staffs in the governmental banks of Hamadan city
T Gholami, P Piran Veyseh, M Aliabadi, M Farhadian
Demand–Control Model and its Relationship with Burnout Syndrome in Nurses
Motamedzadeh M Heidari Pahlavian A, Gholami T, Heidari Moghaddam R, Akbarzadeh M
Ergonomics Intervention to Reduce Work-Related Musculoskeletal Disorders in a Lead Mine
and Mahdi Jalali Mohammad Jahangiri, Seyyed Ali Moussavi Najarkola, Tahere Gholami, Hassan Mohammadpour, Abbas Jahangiri, Ghasem Hesam
Estimation of aerobic capacity (Vo2-max) and study of its associated factors among male workers of industrial factories in Sepidan/Fars province, 2009
A Choobineh, M Barzideh, T Gholami, R Amiri, HR Tabatabaei, HASHYANIE A ALMASI

علاقه مندی ها

1- ارگونومی سازمانی

2- ارگونومی شناختی

3- آنتروپومتری

4- اختلالات اسکلتی-عضلانی

5- طراحی تجهیزات ارگونومیکی