سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

M E Astaneh

اطلاعات پایه

ناممحمد ابراهیم آستانه
درجه علمیدكترای تخصصی
سمتمدیر گروه آناتومی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصعلوم تشریحی (بافت شناسی)
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه علوم تشریح
پست الکترونیکmeastaneh@yahoo.com

تحصیلات

 

فیزیوتراپی :  دانشگاه علوم پزشكی شیراز  64  -  68

آناتومی :  دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز  73  -  75

بافت شناسی :  دانشگاه شیراز  88  -  92

تدریس

 • تدریس درس تئوری و عملی بافت شناسی دانشجویان پزشكی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی تنه دانشجویان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی اندام دانشجویان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی سر وگردن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی نوروآناتومی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس جنین شناسی پزشكی   دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی  آناتومی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا 
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی  دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی دانشجویان اتاق عمل  دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی دانشجویان فوریت پزشكی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی بافت شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی اندام دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • تدریس درس تئوری و عملی آناتومی دانشجویان پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

تالیفات

Clemente's Anatomy Dissector - ترجمه دكتر جعفر آی، تیرانداز، دكتر محمد ابراهیم آستانه

مقالات علمی

Effect of soy milk on histomorphometric changes of cerebellum in neonatal ovariectomized rats
Mina Tadjali , Mahnaz Taherianfard , Mohammad Ebrahim Astaneh
An Investigation on the Fetal Death via Study of Placenta
M.E Astaneh, J. Ai , I. Rashidi, A. Dezfoulian , S. Golami
The effect of aqueous extract of Phoenix Dactylifera Pollen on In vitro viability and proliferation rate of neonatal mouse spermatogonial stem cells
Maryam Mahaldashtian , Majid Naghdi , Mohammad Taghi Ghorbanian , Morteza Koruji , Zohre Makoolati * , Mohammad Mehdi Naghizadeh , Seyed Amin Kouhpayeh , Abbas Abdollahi , Mohammad Ebrahim Astaneh
The Effects of Soy Milk on Histomorphometric Changes of Olfactory Bulb in Neonatal Ovariectomized RatsSprague- Dawley strain
Mohammad Ebrahim Astaneh * , Mina Tadjalli , Mahnaz Taherianfard
Can Soy Change Serum Estradiol Concentration in Neonate Ovariectomized Rat?
Mahnaz Taherianfard , Mina Tadjali , Mohammad Ebrahim Astaneh
تعیین انواع اسكلیوز بر اساس محل آناتومیكی قله انحناء در سنین بلوغ 15-11 ساله مدارس راهنمایی شهر اهواز
زاهد صفی خانی ، محمد فكور ، محمد ابراهیم آستانه ، لیلا بیگم حجازیان
بررسی میزان شیوع انحراف جانبی ستون فقرات در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شهر اهواز
زاهد صفی خانی ، محمد فكور ، محمد ابراهیم آستانه
گزارش یك مورد واریاسیون در عروق اندام فوقانی
جعفر آی ، محمد ابراهیم آستانه