سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

M H Meshkibaf

اطلاعات پایه

ناممحمد حسن مشکی باف
درجه علمیPh.D
سمتمدیر گروه بیوشیمی بالینی
مرتبه علمیدانشیار
تخصصبیوشیمی بالینی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه بیوشیمی و ژنتیک
پست الکترونیکmeshkibaf2000@gmail.com

تدریس

بیوشیمی پزشكی

بیوشیمی علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی اتاق عمل

بیوشیمی بهداشت

بیوشیمی هوشبری

بیوشیمی پرستاری

بیوشیمی كارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

بیوشیمی كارشناسی ارشد بیوتكنولو‍ژی

آزمایشگاه های بیوشیمی و شیمی عمومی كلیه گروه ها