سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

Amin  kiani

اطلاعات پایه

نامامین کیانی
درجه علمیكارشناسی ارشد
سمتعضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصبهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکamin.k2010@yahoo.com