سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

جستجو رزومه

M Maghbol

اطلاعات پایه

ناممریم مقبول
درجه علمیدکتری تخصصی
سمتمدیر EDC
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپاتولوژی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه آسیب شناسی
پست الکترونیکmaghbol.maryam@yahoo.com