سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

Abul-Qasim Avand

اطلاعات پایه

نامابوالقاسم آوند
درجه علمیکارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
سمتمدیر گروه زبان انگلیسی
مرتبه علمیمربی
تخصصزبان انگلیسی
دانشکدهدانشکده پزشکی
گروه آموزشیگروه زبان انگلیسی
پست الکترونیکavand46@yahoo.com

تدریس

زبان پیش دانشگاهی

زبان عمومی

زبان تخصصی پزشکی

اصول نگارش علمی

زبان تحصصی اتاق غمل

زبان تخصصی هوشبری

واژه های پزشکی