سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

SH Karimi

اطلاعات پایه

نامشهناز کریمی
درجه علمیفوق لیسانس
سمتهیات علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصآموزش در پرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکsh.karimi@fums.ac.ir

تحصیلات

 

آموزش در پرستاری بهداشت جامعه :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز   1373  -  1376

تدریس

پرستاری بهداشت جامعه 

پرستاری بهداشت خانواده

پرستاری بهداشت محیط 

فرایند آموزش به مددجو

مدیریت در اتاق عمل 

بهداشت در اتاق عمل 

روش تحقیق در اتاق عمل 

مدیریت پرستاری 

 

تالیفات

چک لیست روشهای بالینی پرستاری

مقالات علمی

Effective Teaching from Medical Basic Sciences Faculty Members’ Perspective: A qualitative Study
Nikoo Yamani1 , Majid Najafi Kalyani2 , Zhila Fereidouni3 , Shahnaz Karimi*4
The effect of mothers education program based on the precede model on the mean weight in children (6-12 months) at health centers in Shiraz, Fars Province
Seyed Mansour Kashfi, 1 Ali Khani Jeihooni, 2 Abbas Rezaianzadeh, 3 and Shahnaz Karimi 4
Nursing Student’s views Toward Objective Structured Clinical Examination and Traditional Examination
1Azam Zare, 2Zhila Fereidouni, 3Shahnaz Karimi,4 Seyed Amin Koohpayeh
The Relationship between Social Support and Mental Health in Infertile Women: The Mediating Role of Problem-focused Coping
Seyyedeh Samira Mousavi1, Majid Najafi Kalyani2, Shahnaz Karimi2*, Roya Kokabi3, Salehe Piriaee1
Mediating role of resilience and problem-oriented coping strategy in the relationship between of social support and psychological distress in infertile women
Seyyedeh Samira Mousavi* , Shahnaz Karimi, Roya Kokabi, Saleheh Piryaei
بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با احساس درماندگی در زنان نابارور
سیده سمیرا موسوی *۱، شهناز کریمی، وحید احمدی، دکتر رویا کوکبی، فروزان افسرده
ضرورت اخلاقی تغذیه با شیر مادر و تاثیر آن در احیای حقوق نوزاد حاصل از روش های نوین باروری
لیلا نیک روز ، مصطفی بیژنی، شهناز کریمی
مقایسه سبکهای یادگیری و روشهای ترجیحی تدریس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا
مجید نجفی کلیانی ، شهناز کریمی، ناهید جمشیدی
مقایسه الگوی شیردهی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین
كریمی شهناز*, نجفی كلیانی مجید, نقی زاده محمدمهدی, نكویی فرهود, كمالی مژگان
كاهش انگیزه دانشجویان پرستاری: یک مطالعه كیفی
نجفی كلیانی مجید, شریف فرخنده*, معطری مرضیه, جمشیدی ناهید, كریمی شهناز
درک دانشجویان از تدریس موثر در آموزش پرستاری: یک مطالعه کیفی
نجفی كلیانی مجید*, شریف فرخنده, جمشیدی ناهید, كریمی شهناز
بررسی وزن و قد و برخی عوامل مرتبط در نوزادان متولد شده درمركز آموزشی درمانی دكتر شریعتی شهرستان فسا 1386-1385
محمدحسین خادمیان، شهناز کریمی، زینت محبی