سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

A Khani Jeihooni

اطلاعات پایه

نامعلی خانی جیحونی
درجه علمیدكتری تخصصی
سمتمدیر گروه بهداشت عمومی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصآموزش بهداشت و ارتقا سلامت
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکkhani_1512@yahoo.com

تحصیلات

 

بهداشت عمومی :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1380  -  1382

آموزش بهداشت :  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1384  -  1386

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت :  دانشگاه تربیت مدرس تهران  1390  -  1394

عضویت

انجمن آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران