سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

DR Ghasemi

اطلاعات پایه

نامافسانه قاسمی
درجه علمیدکتری
سمتهیات علمی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصارتقا سلامت
دانشکدهدانشکده بهداشت
گروه آموزشیگروه بهداشت عمومی
پست الکترونیکnaz7899@yahoo.com

تدریس

درس بهداشت باروری

درس جامعه شناسی سلامت

بهداشت مدارس

مبارزه با بیماریها