سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

M Hatami

اطلاعات پایه

ناممحمود حاتمی
درجه علمیکارشناسی ارشد
سمتمدیر امور دانشجویی- عضو هیئت علمی
مرتبه علمیمربی
تخصصپرستاری بهداشت جامعه
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکmahmodhot@yahoo.com

تحصیلات

 

پرستاری :  دانشگاه علوم پزشکی پزشکی شهید بهشتی  1373  -  1377

پرستاری :  دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی  1373  -  1377