سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

zhila Fereidouni

اطلاعات پایه

نامژیلا فریدونی
درجه علمیدکتری تخصصی
سمتریاست دانشکده پرستاری
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپرستناری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه پرستاری
پست الکترونیکFereidounizhila@gmail.com

تحصیلات

 

 

 

پرستاری :  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران   1387  -  1393

عضویت

عضو سازمان نظام پرستاری 

تدریس

دروس داخلی و جراحی دوره کارشناسی پرستاری 

دروس پرستاری بزرگسالان و سالمندان دوره کارشناسی  پرستاری 

مقدمات تکنولوژی جراحی کارشناسی تکنولوژی جراحی 

سلامت تکنسین کارشناسی فوریت های پزشکی 

درس نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها  کارشناسی ارشد پرستاری  داخلی و جراحی 

درس اخلاق پرستاری و روابط حرفه ایی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

درس پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی و جراحی   

تالیفات

نکات تشخیصی، درمانی و مراقبت های پرستاری در اختلالات آب و الکترولیت ها