سوابق علمی و پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1

R sabet

اطلاعات پایه

نامراحله ثابت سروستانی
درجه علمیدكتری تخصصی
سمتمسئول كمیته تحقیقات دانشجویی
مرتبه علمیاستادیار
تخصصپرستاری
دانشکدهدانشکده پرستاری
گروه آموزشیگروه اطفال
پست الکترونیکrahelehsabet88@gmail.com

تحصیلات

 

پرستاری :  دانشگاه علوم پزشکی فسا   1379  -  1383

پرستاری :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1383  -  1386

پرستاری :  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1388  -  1392

گواهی نامه

نام کارگاه

سال حضور

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

1389

از دانستن تا توسعه و نشر دانش

1390

احیای نوزادان

1384

آموزش بالینی

1386

PBL

1386

اخلاق در پژوهش

1385

کاربرد تکنولوژی اطلاعات در آموزش

1388

مرور سیستماتیک و END NOTE

1388

تحقیقات کیفی

1390

پزشکی مبتنی بر شواهد

1387

نحوه آموزش در بالین

1390

دیالیز صفاقی

1393

تحقیقات کیفی  1

1392

تحقیقات کیفی 2

1392

روش تحلیل داده های کیفی 1و2

1392

معاینات بالینی

1392

رادیولوژی

1392

طراحی یک پرسشنامه استاندارد

1392

دوره آموزشی حاکمیت بالینی

1392

Spss پیشرفته

1391

مطالعات کیفی سه روزه

1390

نام کارگاه

سال حضور

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

1389

از دانستن تا توسعه و نشر دانش

1390

احیای نوزادان

1384

آموزش بالینی

1386

PBL

1386

اخلاق در پژوهش

1385

کاربرد تکنولوژی اطلاعات در آموزش

1388

مرور سیستماتیک و END NOTE

1388

تحقیقات کیفی

1390

پزشکی مبتنی بر شواهد

1387

نحوه آموزش در بالین

1390

دیالیز صفاقی

1393

تحقیقات کیفی  1

1392

تحقیقات کیفی 2

1392

روش تحلیل داده های کیفی 1و2

1392

معاینات بالینی

1392

رادیولوژی

1392

طراحی یک پرسشنامه استاندارد

تدریس

پرستاری کودکان 

پرستاری نوزادان 

اصول و فنون پرستاری 

داخلی جراحی 

معاینه فیزیکی 

 

تالیفات

1- مراقبتهای ویژه نوزادان 

2- مدیریت و رهبری در بخش 

3- راهنمای اقدام پژوهی 

4- تحویل شیفت پرستاری 

5- روشهای نوین تدریس 

6- داخلی جراحی اصول روانی اجتماعی بلک 

7- داخلی جراحی سیستمهای ارائه خدمات بهداشتی 

مقالات علمی

The Effect of Dietary Behavior Modification on Anthropometric Indices in Obese Adolescent Female Students
Hamidreza Tabatabaee, Marziye Kargar, Mohamad-Hossein Kave, Raheleh Sarvestani
The Assessment of Eating Behaviors of Obese, Over Weight and Normal Weight Adolescents in Shiraz, Southern Iran
Marzieh Kargar, Raheleh Sabet Sarvestani, Hamid Reza Tabatabaee, Sahar Niknami
Nursing handover: Are its principles taught in universities during bachelor’s degree?
Raheleh SabetSarvestani, Marzieh Moattari, Alireza NikbakhtNasrabadi, Marzieh Momennasab, Shahrzad Yektatalab
Evaluation of Nursing Students’ Communication Abilities in Clinical Courses in Hospitals
Mahnaz Shafakhah, Ladan Zarshenas, Farkhondeh Sharif, Raheleh Sabet Sarvestani
Assessing Stages of Exercise Behavior Change, Self Efficacy and Decisional Balance in Iranian Nursing and Midwifery Students
Marzieh Moattari, Mahnaz Shafakhah, Raheleh Sabet Sarvestani
Challenges of Nursing Handover A Qualitative Study
Raheleh Sabet Sarvestani, Marzieh Moattari, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Marzieh Momennasab, Shahrzad Yektatalab
Family-centered care in neonatal intensive care unit: a concept analysis
Tahereh Ramezani, Zahra Hadian Shirazi, Raheleh Sabet Sarvestani, Marzieh Moattari
The effect of dietary behavior modification on anthropometric indices in obese adolescent female students
Raheleh Sabet Sarvestani, Marziye Kargar, Mohamad-Hossein Kave, Hamidreza Tabatabaee
The effect of endotracheal tube suctioning education of nurses on decreasing pain in premature neonates
Zahra S Hadian, Raheleh S Sabet
Efficacy of penguin cap as scalp cooling system for prevention of alopecia in patients undergoing chemotherapy
Marzieh Kargar, Raheleh Sabet Sarvestani, Habib Noorani Khojasteh, Mohammad Taghi Heidari
Effect of dietary behaviour modification on anthropometric indices and eating behaviour in obese adolescent girls
Raheleh Sabet Sarvestani, Mohammad Hoseein Jamalfard, Marziye Kargar, Mohammad Hoseein Kaveh, Hamid Reza Tabatabaee